• Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administratorem danych osobowych jest Magdalena Ozór wykonująca działalność gospodarczą pod firmą LE BELLE MAGDALENA OZÓR, NIP: 6912317362, REGON: 389075309, miejsce siedziby: ul. Juliusza Słowackiego 61/5, 47-400 Racibórz, adres do doręczeń: ul.  Wojska Polskiego 9d/6, 47-400 Racibórz, adres poczty elektronicznej (e-mail): magda@lebelle.pl, zwana dalej „Administratorem".

2.      Administrator przetwarza dane osobowe klientów w przypadku składania zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży).

3.      Klient w przypadku zamówienia podaje: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail oraz numer telefonu.

4.      Dane osobowe klientów przechowywane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

5.      Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.      Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:

6.1.    Dostęp do danych – art. 15 RODO.

6.2.    Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

6.3.    Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

6.4.    Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

6.5.    Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

6.6.    Sprzeciw – art. 21 RODO

6.7.    Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

7.      W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 6 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: magda@lebelle.pl