• Zwroty i reklamacje

INFORMACJE O REKLAMACJI Z TYTUŁU RĘKOJMI:

1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2.      Zawiadomienia o wadach dotyczących produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magda@lebelle.pl lub pisemnie na adres: ul. Na Wzgórzu 2a, 47-400 Racibórz.

3.      W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.

4.      Dla oceny wad fizycznych produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Na Wzgórzu 2a, 47-400 Racibórz.

5.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

6.      W przypadku reklamacji klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją klienta będącego konsumentem, sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany produktu na wolny od wad.

7.      Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT):

1.    Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego rozdziału, klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wzór poniżej).

2.    W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

3.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Na Wzgórzu 2a, 47-400 Racibórz.

4.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów konsument powinien obchodzić się z produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

5.    Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, sprzedawca dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że taki zwrot nie jest możliwy. W tej sytuacji zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy podany przez konsumenta w formularzu zwrotu. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego rozdziału, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

6.    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, to sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.    Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.    Konsument odstępujący od umowy sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.

9.    Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym objął produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku umowy sprzedaży:

10.1  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.2  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.3  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10.4  w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

10.5  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.


WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

-       data pisma oraz dane sprzedawcy,

-       Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …….

-       data zawarcia umowy lub odbioru produktu

-       imię i nazwisko konsumenta, adres konsumenta, podpis konsumenta (w przypadku listu tradycyjnego).